Gebruikershandleiding Digitale Watertoets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inhoudsopgave

1       Voorwoord   3

1.1         Gebruikers  3

1.2         Inhoud  3

1.3         Conventies  3

1.4         Help opvragen  4

2       Algemene informatie   5

2.1         Systeemopzet 5

2.2         Gegevens  6

2.3         Opstarten van Digitale Watertoets  6

2.4         Doel van de Digitale Watertoets  6

2.5         Schermen  8

2.5.1          Schermopbouw  8

2.5.2          Overzicht Knoppen  38

3       Gebruik   40

3.1         Gebruikerstaken  40

3.2         Foutmeldingen  41

3.3         Contactpersonen  41

 


 

1      Voorwoord

1.1      Gebruikers

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker van de “Digitale Watertoets”. De gebruikers zijn de initiatiefnemers van ruimtelijke plannen, meestal gemeenten maar ook adviesbureaus en particuliere initiatiefnemers. Via de website kan de initiatiefnemer zelf toetsen of in het plan voldoende rekening is gehouden met ruimtelijk relevante wateraspecten en of de standaard waterparagraaf gebruikt mag worden.

 

1.2      Inhoud

Hoofdstuk 2 geeft algemene informatie over de applicatie, inclusief een toelichting op de schermen. Aan de hand van de uitleg over de schermen, kunt u de watertoets doorlopen.
Hoofdstuk 3 geeft in het kort het stappenplan weer, wat u moet doorlopen voor de watertoets. Tevens vindt u in dit hoofdstuk een aantal foutmeldingen met daarbij de uitleg, over datgene dat er fout is gegaan. Tenslotte vindt u in dit hoofdstuk een lijst met contactpersonen waar u uw vraag kunt stellen over de digitale watertoets.

 

1.3      Conventies

Om u te helpen informatie snel te lokaliseren en interpreteren, worden de volgende notatieconventies gebruikt:

 

Stijl

Gebruikt voor

Witte tekst op blauwe ondergrond

dit zijn instructies, een korte toelichting op wat u moet doen

Kleine tekst op blauwe achtergrond

Opmerkingen, tips en verwijzingen

 


 

1.4      Help opvragen

Er zijn twee soorten help op te vragen.

De gebruikershandleiding is op te vragen met behulp van de -knop rechtsboven in de applicatie, zie figuur 1.1. In de Help, die dan getoond wordt, kan men op woorden zoeken (met behulp van CTRL-F), zodat u op een gemakkelijke wijze het juiste onderwerp kan vinden.

 

Figuur 11 locatie algemene help

 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de -knop, die bij de kaarten of de vragen staat, zie figuur 1.2.

Figuur 12 Voorbeeld van specifieke help

 


2      Algemene informatie

2.1      Systeemopzet

De eindgebruiker kan via internet het plangebied aanleveren en een aantal vragen beantwoorden. Als resultaat krijgt hij inzicht of het plangebied de aanduiding krijgt: “geen waterschapsbelang”, “korte procedure” of “normale procedure” volgen. Nadat de watertoets is ingevuld, ontvangen de invuller, de gemeenteambtenaar en het waterschap een mailbericht met daarin de samenvatting van de ingevulde gegevens en een paragraaf geen waterschapsbelang of een standaard waterparagraaf of een uitgangspuntennotitie.

 

 

 


 

2.2      Gegevens

Binnen de Digitale Watertoets worden de volgende gegevens gebruikt.

·         Geografische gegevens

o   Kaart van Nederland met deelnemende waterschappen

o   Topografische kaart van Nederland

o   Gemeente kaart

o   Kadastrale kaart

o   Kaarten met waterschapsbelangen (per waterschap aangeleverd)

·         Vragen Watertoets

o   Kunnen per waterschap verschillen

 

De eindgebruiker voert de eigen begrenzing van het te toetsen plangebied in. Daarna beantwoordt de eindgebruiker alle informatie, nadat alle informatie is verstuurd, wordt een mail met de informatie verstuurd naar de eindgebruiker, naar de gemeenteambtenaar en naar het waterschap.

2.3      Opstarten van Digitale Watertoets

U kunt de Digitale Watertoets starten via uw webbrowser. In uw webbrowser voert u in: www.dewatertoets.nl . De watertoets werkt onder Internet Explorer 6, 7 en Firefox.

 

2.4      Doel van de Digitale Watertoets

Voorkomen van wateroverlast, dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Deze site helpt u bij het doorlopen van de watertoets, die een verplicht onderdeel is van bestemmingsplanprocedures. Via deze site kunt u direct zien of in uw plan voldoende rekening is gehouden met de wateraspecten en de ruimte die nodig is voor de opvang van water. Dit gebeurt door een aantal stappen te doorlopen. Afhankelijk van de restultaten doorloopt u één van de volgende processsen:

·         Geen waterschapbelang

·         Korte procedure

·         Normale procedure

 


 

Uw plan komt in het proces van Geen waterschapsbelang als het alleen een functiewijziging betreft en uw plan bevindt zich niet in een gebied, dat door uw waterschap als risicovol is benoemd (u raakt geen toetskaarten).

Uw plan komt in het proces van de Korte procedure, dat houdt in dat de gegevens die u heeft verstrekt, er sprake is van een plan met een beperkte omgvang. De invloed van het plan op de waterhuishouding is beperkt. Er hoeft geen nader overleg met het waterschap te worden gevoerd. U krijgt in dit geval direct een antwoord van het waterschap!

Als uw plan in het proces van de Normale procedure komt, zal het waterschap uw plan nader bekijken en zonodig met u in overleg gaan.


 

2.5      Schermen

2.5.1      Schermopbouw

In deze paragraaf worden de hoofdschermen getoond. Let op, de werkelijke versie kan inhoudelijk afwijken, mede doordat elke waterschap voor een eigen inhoud kan kiezen.

Elk van de onderdelen wordt hieronder in detail beschreven.

 

INTRODUCTIESCHERM

Figuur 2‑1 Introductie scherm van de Digitale Watertoets

 

 

Op dit scherm wordt een korte uitleg gegeven van de Digitale Watertoets. Aan de linkerkant van het scherm wordt in de waterloop symbolisch bijgehouden waar u bent in het proces. Het gekleurde rondje geeft de huidige positie weer.

 

Als u op  klikt, komt u in het kaartscherm.

 


KAARTSCHERM

 

Figuur 2‑2 Kaart scherm

In dit scherm heeft u de mogelijkheid om naar het gewenste gebied in te zoomen, om te zoeken naar het gewenste gebied en om plangebied, dat u al digitaal beschikbaar heeft in te laden.

Voor extra uitleg van de buttons kunt u de muis even stil houden op de button er zal dan een helptekst verschijnen.

 

Met behulp van  kunt u een plangebied inladen. U komt dan in het uploadscherm (figuur 2.3).

 

Met behulp van  kunt u zoeken naar een waterschap, een gemeente of een adres. U komt dan in het zoekscherm (zie figuur 2.4).

 

Met behulp van de -knop en de   knop kunt u respectievelijk in- en uitzoomen. Ook heeft u de mogelijkheid om door te dubbelklikken op een gebied in te zoomen of kunt u met behulp van het scroll-wieltje op uw muis inzoomen.

 


 

Als u vergenoeg bent ingezoomd (schaalniveau 1:50000) kunt u een plangebied intekenen. Dit doet u met de -knop. U komt dan in het tekenscherm, figuur 2.6.

 

Met behulp van de -knop kunt u het ingetekende plangebied wissen, waarna u opnieuw kunt intekenen.

Als u een digitaal plangebied heeft ingeladen, kunt u met behulp van de  -knop inzoomen naar het plangebied.

 

Met de knop -knop kunt u pannen (= schuiven) op de kaart.

 

 


 

UPLOADEN

Figuur 2‑3 Upload scherm

 

Als u uw plangebied al in een andere digitale GIS-omgeving heeft aangemaakt, kunt u de optie uploaden gebruiken. U kunt hier een zipfile laden. Het plangebied uploaden gebeurt door middel van een shapefile (ingepakt als zipfile). U geeft aan waar de zipfile staan via de knopt Browse. Daarna kiest u voor de knop Upload, waarna uw zipfile wordt ingeladen in de applicatie.

Deze zipfile moet de bestanden bevatten met de extensies .shp, .dbf en .prj. Aan de shapefile zijn de volgende eisen gesteld:

 

1      Er mag maximaal 1 polygoon aanwezig zijn

2      Deze polygoon moet getekend zijn in de RDNew projectie


 

ZOEKSCHERM

Figuur 2‑4 Zoekscherm

 

U kunt een waterschap of een gemeente kiezen uit de lijst en met behulp van Zoek gaat u naar het waterschap of naar de gemeente. U heeft tevens de mogelijk om in een vrij veld te zoeken op plaats, straat en/of huisnummer of op postcodegebied. Door een “,” te plaatsen tussen de door u ingegeven gegevens ,gaat het systeem naar het desbetreffende adres, de plaats. Tevens heef u de mogelijkheid om op postcode en huisnummer te zoeken.

LET OP! Als u een waterschap selecteert, betekent dat niet automatisch dat alleen de gemeenten binnen dat waterschap worden getoond. De zoekvelden zijn onafhankelijk van elkaar.

 

Figuur 2‑5 Zoekvenster met optie: “Selecteer gemeente”

 

 


 

TEKENSCHERM

 

Figuur 2‑6 Het venster Tekenen

 

U dient zo nauwkeurig mogelijk in te tekenen, omdat het systeem op het ingetekende plangebied toetst. U start met een enkele klik op de linkermuisknop, daarna één klik op de linkermuisknop per grenspunt. Tijdens het intekenen heeft u niet de mogelijkheid te pannen of te zoomen. Uw plangebied moet uit minimaal 3 zijden bestaan. U kunt het tekenen afsluiten door te dubbelklikken op de linkermuisknop. De oppervlakte van het plangebied wordt in het scherm met de waterloop weergegeven.

Het ingetekende vlak is transparant met rode rand geeft een gesloten begrenzing aan.

U heeft niet de mogelijkheid om het plangebied te wijzigen, daarvoor dient u het plangebied eerst te wissen met de -knop, waarna u opnieuw kunt intekenen.


 

 

 

Als u het toetsgebeid heeft ingetekend of geüpload kunt u doorgaan door op volgende  te klikken.

 

Hierna verschijnt er een voortgangsbalk. Het plangebied wordt getoetst op de kaartlagen, die het desbetreffende waterschap heeft ingevoerd. Tijdens het toetsen wordt ook bepaald in welk waterschap het plangebied zich bevindt. Als uw plangebied zich in meerdere waterschappen bevindt, zal het waterschap waar het grootste gedeelte van het plangebied zich in bevindt de watertoets met u afhandelen.

 

Als een kaartlaag wordt geraakt, betekent dat dat er “iets” aan de hand is. Het waterschap zal uw plan willen inzien. Mogelijk raakt u een gebied waar regelmatig wateroverlast is. Het waterschap zal daarover met u in gesprek willen.

 

Na het toetsen krijgt u het volgende scherm te zien:

 

RESULTATEN SCHERM

 

Figuur 2-7: Voorbeeld van het resultatenscherm

 

 

 

 

 

 


 

 

In het resulatenscherm ziet u in welke gemeente en welk waterschap het plangebied zich bevindt.

U ziet in de kolom Resultaat een  als de kaartlaag niet geraakt is of een  als de kaartlaag wel geraakt is. Als u een kaartlaag heeft geraakt, komt u altijd in de Normale procedure terecht.

 

In de kolom Toon kunt u door een vinkje voor de kaartlaag te zetten, de desbetreffende kaartlaag zien. Hiermee zal het u duidelijk worden, waar uw plangebied een bepaalde kaartlaag raakt.

 

Als u uw plangebied wilt aanpassen, kunt u met -knop terug en kunt u met behulp van de -knop het plangebied wissen om vervolgens met de -knop het plangebied opnieuw in te tekenen.

 

 

Tip!!

Stel u heeft een kaartlaag net geraakt en het is geen probleem om iets te schuiven met uw plangebied, kunt u misschien uw plangebied opnieuw intekenen, zodat uw plangebied geen kaartlaag meer raakt. Mogelijk komt u in aanmerking voor de korte procedure.

 

 

 

Als u verder wilt gaan, drukt u op de -knop.

 

U komt nu in het scherm, waarin u vragen krijgt, de betrekking hebben op een functiewijziging.

 


 

Functiewijziging vragen venster

 

 

Figuur 2-8 Venster met functiewijziging vragen

 

 

FUNCTIEWIJZIGING

 

Het gaat in uw plan om een functiewijziging als uw plangebied geen kaartlaag raakt, de vraag of het om uitsluitend een functiewijziging gaat met Ja is beantwoord en de eventuele overige vragen in dit scherm met Nee zijn beantwoord. Overigens kunnen de vragen per waterschap verschillend zijn.

 

Als u de vragen heeft beantwoord en u drukt op Volgende, komt u in geval van een functiewijziging in het scherm met Geen waterschapsbelang (zie figuur 2.9)

 


 

 

Figuur 2-9 Geen waterschapsbelang

 

In dit scherm geeft u uw eigen gegevens in. Als u al eerder een watertoets heeft ingevoerd krijgt u bij uw eigen gegevens de -knop te zien. Als u hier op drukt, verschijnen uw gegevens, zoals uw e-mailadres en uw NAW-gegevens. Als u nog niet eerder een watertoets heeft ingevuld, moet u hier uw gegevens invoeren. Velden met een * zijn verplichte velden, hier dient u een waarde in te voeren.

 

Vervolgens moet u gegevens over de gemeente invoeren. De gemeentenaam verschijnt automatisch in het scherm. U dient zelf de contactpersoon van de gemeente en de overige gegevens in te voeren, tenzij deze door het waterschap al zijn ingesteld, dan worden deze gegevens automatisch ingeuvld. Als u zelf de gemeenteambtenaar bent, vult u hier uw eigen gegevens in.

 

Daarna voert u de plangegevens in.


 

Met de -knop gaat u naar het scherm Geen Waterschapsbelang

Figuur 2-10 Geen waterschapsbelang

 

 U krijgt hier een tekst te zien, die afhankelijk is van het waterschap (mogelijk staat er dat uw plangebied niet de belangen van het waterschap raakt en dat dat niet leidt tot aanvullende adviezen van het waterschap). Vanuit dit scherm gaat u met de  -knop naar het scherm Afronden (figuur 2.12 en figuur 2.13).


 

Figuur 2-12 Afronden (1)

 

 

Figuur 2-13 Afronden (2)

 

 


 

In dit scherm ziet u een samenvatting van de door u ingegeven antwoorden. Aan het eind van het scherm (figuur 2.13) geeft u aan of u al dan niet akkoord bent met de ingevoerde gegevens en of u alles naar waarheid heeft ingevuld. Als u deze twee velden aanklikt en met de  -knop verder gaat, ziet u dat de Watertoets geslaagd is (zie ook figuur 2.14).

 

 

Figuur 2-14 Watertoets geslaagd.

 

In dit scherm ziet u tevens, wie de mail heeft ontvangen en vanuit dit scherm kunt u nog een watertoets uitvoeren.

 

Als u naar uw mailbox gaat, ziet u dat u een mailbericht heeft ontvangen. In dit mailbericht staan de gegevens van het waterschap, voor het geval u nog vragen heeft. U ontvangt in deze mail een bijlage, waarin in dit geval de Waterparagraaf “Geen belang” staat. Tevens staat hierin een kaart met daarin het ingetekende plangebied.

 

 

 

 

 

 


 

KORTE PROCEDURE


We gaan nog even terug naar het eerste vragen scherm:

 

 

Figuur 2-15 Venster met functiewijziging vragen

 

 

 


 

Als het geen functiewijziging is, komt u in het scherm met de vervolgvragen (zie figuur 2.16 en 2.17)

 

Figuur 2-16 Vervolg vragen (1)

 

 Figuur 2-17 Vervolg vragen (2)

 

 


 

In dit scherm krijgt u een aantal vragen. Ook deze vragen zijn afhankelijk van de inrichting van het systeem door het waterschap. Deze vragen dienen ervoor om te bepalen of uw plan in aanmerking komt voor de korte procedure of voor de normale procedure. Als u alle vragen (inclusief de vragen ten behoeve van de functiewijziging) met Nee heeft beantwoord en u heeft geen kaartlaag geraakt en u gaat met de  -knop verder, dan komt u in het scherm Korte procedure (zie figuur 2.18).

 

Figuur 2-18 Korte procedure.


 

Het waterschap wil graag nog enige aanvullende informatie van u. Deze kunt u in dit scherm invoeren.

 

Met behulp van de  -knop, komt u in het scherm met de Algemene gegevens (zie figuur 2.19 en figuur 2.20). In dit scherm moet u nog enkele algemene gegevens van het plangebied invoeren.

 

Figuur 2-19 Algemene gegevens (1)


 

 

Figuur 2-20 Algemene gegevens (2)

 

Als u deze gegevens heeft ingevoerd, gaat u met de  -knop, naar het scherm waarin u de Algemene persoonsgegevens moet invoeren, zie figuur 2.21.

 

 

Figuur 2-21 Algemene gegevens


 

 

 

 

In dit scherm geeft u uw eigen gegevens in. Als u al eerder een watertoets heeft ingevoerd krijgt u bij uw eigen gegevens de -knop te zien. Als u hier op drukt, verschijnen uw gegevens, zoals uw e-mailadres en uw NAW-gegevens. Als u nog niet eerder een watertoets heeft ingevuld, moet u hier uw gegevens invoeren. Velden met een * zijn verplichte velden, hier dient u een waarde in te voeren.

 

Vervolgens moet u gegevens over de gemeente invoeren. De gemeentenaam verschijnt automatisch in het scherm. U dient zelf de contactpersoon van de gemeente en de overige gegevens in te voeren, tenzij deze door het waterschap al zijn ingesteld, dan worden deze gegevens automatisch ingeuvld. Als u zelf de gemeenteambtenaar bent, vult u hier uw eigen gegevens in.

 

 

Daarna voert u de plangegevens in.

Met de  -knop gaat u naar het scherm Waterparagraaf (figuur 2.22).

 

Figuur 2-22 Waterparagraaf.

 

 U krijgt hier de tekst van de waterparagraaf te zien, die afhankelijk is van het waterschap. Vanuit dit scherm gaat u met de  -knop naar het scherm Afronden (figuur 2.23 en 2.24).


 

 

Figuur 2-23 Afronden (1)

 

 

Figuur 2-24 Afronden (2)

 


 

In dit scherm ziet u een samenvatting van de door u ingegeven antwoorden. Aan het eind van het scherm (figuur 2.24) geeft u aan of u al dan niet akkoord bent met de ingevoerde gegevens en of u alles naar waarheid heeft ingevuld. Als u deze twee velden aanklikt en met de  -knop verder gaat, ziet u dat de Watertoets geslaagd is (zie figuur 2.25).

 

 

Figuur 2-25 Afronden

 

In dit scherm ziet u tevens, wie de mail heeft ontvangen en vanuit dit scherm kunt u nog een watertoets uitvoeren.

 

Als u naar uw mailbox gaat, ziet u dat u een mailbericht heeft ontvangen. In dit mailbericht staan de gegevens van het waterschap, voor het geval u nog vragen heeft. U ontvangt in deze mail een aantal bijlagen (afhankelijk per waterschap), waarin in dit geval de Standaard waterparagraaf staat. Tevens staat hierin een kaart met daarin het ingetekende plangebied. U ontvangt de Standaard waterparagraaf in zowel PDF-formaat als in RTF-formaat. Het laatste document kunt u in Word openen, waarna u eventueel teksten kunt kopiëren en in uw eigen plan kunt zetten. Tenslotte ontvangt u een samenvatting met daarin een overzicht van de antwoorden, die u op de vragen heeft gegeven.

 

 


 

NORMALE PROCEDURE

We gaan nog even terug naar het eerste vragen scherm:

 

 

 

Figuur 2-26 Venster met functiewijziging vragen

 

 

 


 

Als het geen functiewijziging is, komt u in het scherm met de vervolgvragen (zie figuur 2.27 en 2.28)

 

 

Figuur 2-27 Vervolg vragen (1)

 

 Figuur 2-28 Vervolg vragen (2)


 

 

In dit scherm krijgt u een aantal vragen. Ook deze vragen zijn afhankelijk van de inrichting van het systeem door het waterschap. Deze vragen dienen ervoor om te bepalen of uw plan in aanmerking komt voor de korte procedure of voor de normale procedure. Als u één of meerdere vragen Ja heeft beantwoord (dit kan zowel in het scherm met de vragen over de functiewijziging als in dit scherm met de vervolgvragen) of u heeft het plangebied geraakt en u gaat met de    -knop verder, dan komt u in het scherm Normale procedure (zie figuur 2.29).

 

 

Figuur 2-29 Normale procedure

 

Het waterschap wil graag nog enige aanvullende informatie van u. Deze kunt u in dit scherm invoeren.

 

Met behulp van de -knop, komt u in het scherm met de Algemene gegevens (zie figuur 2.30 en figuur 2.31). In dit scherm moet u nog enkele algemene gegevens van het plangebied invoeren.

 

 

 

Figuur 2-30 Algemene gegevens (1).

 

Figuur 2-31 Algemene gegevens (2).

 


 

In dit scherm geeft u uw eigen gegevens in. Als u al eerder een watertoets heeft ingevoerd krijgt u bij uw eigen gegevens de -knop te zien. Als u hier op drukt, verschijnen uw gegevens, zoals uw e-mailadres en uw NAW-gegevens. Als u nog niet eerder een watertoets heeft ingevuld, moet u hier uw gegevens invoeren. Velden met een * zijn verplichte velden, hier dient u een waarde in te voeren.

 

Vervolgens moet u gegevens over de gemeente invoeren. De gemeentenaam verschijnt automatisch in het scherm. U dient zelf de contactpersoon van de gemeente en de overige gegevens in te voeren, tenzij deze door het waterschap al zijn ingesteld, dan worden deze gegevens automatisch ingeuvld. Als u zelf de gemeenteambtenaar bent, vult u hier uw eigen gegevens in.

 


 

Daarna voert u de plangegevens in.

Met de   -knop gaat u naar het scherm Uitgangspunten notitie (figuur 2.32).

 

 

Figuur 2-32 Uitgangspunten notitie

 

U krijgt hier de tekst van de uitgangspuntennotitie te zien, die afhankelijk is van het waterschap. Deze uitgangspuntennotitie is een document, wat dient als een gespreksdocument als u met het waterschap in overleg gaat over uw plangebied of waar het waterschap naar zal verwijzen als zij met een advies komt voor dit plangebied.

 

Vanuit dit scherm gaat u met de -knop naar het scherm Afronden (figuur 2.33 en figuur 2.34).

 


 

 

Figuur 2-33 Afronden (1)

 

 

Figuur 2-34 Afronden (2)

 


 

In dit scherm ziet u een samenvatting van de door u ingegeven antwoorden. Aan het eind van het scherm (figuur 2.34) geeft u aan of u al dan niet akkoord bent met de ingevoerde gegevens en of u alles naar waarheid heeft ingevuld. Als u deze twee velden aanklikt en met de   -knop verder gaat, ziet u dat de Watertoets geslaagd is (zie figuur 2.35).

 

 

Figuur 2-35 Watertoets geslaagd

 

In dit scherm ziet u tevens, wie de mail heeft ontvangen en vanuit dit scherm kunt u nog een watertoets uitvoeren.

 

Als u naar uw mailbox gaat, ziet u dat u een mailbericht heeft ontvangen. In dit mailbericht staan de gegevens van het waterschap, voor het geval u nog vragen heeft. U ontvangt in deze mail een aantal bijlagen (afhankelijk per waterschap), waarin in dit geval de Uitgangspuntennotitie staat. Tevens staat hierin een kaart met daarin het ingetekende plangebied. Tenslotte ontvangt u nog een samenvatting met daarin een overzicht van de antwoorden, die u op de vragen heeft gegeven.

 

 

 


 

2.5.2      Overzicht Knoppen

In de verschillende schermen kunt u onderstaande knoppen tegenkomen. Hieronder wordt beschreven wat er gebeurt als u op deze knoppen drukt.

 

knop

naam

Omschrijving

Algemeen

Volgende

Via deze knop komt u op de volgende pagina. Bij sommige pagina’s is dit alleen mogelijk wanneer de taken op de pagina uitgevoerd zijn

Vorige

Via deze knop komt u op de vorige pagina. Let op, het kan zijn dat de eerder ingevoerde informatie dan vervalt

Help (algemeen)

Algemene help van de Digitale Watertoets

Help

(specifiek)

Tip toets. Wanneer u met de muis hierover heen gaat, kunt u specifieke informatie opvragen.

 

 

 

Kaartscherm

 

 

Verrekijker

 

Klik om het zoekvenster te openen (waterschap, gemeente, postcode)

Uploadvenster

Hiermee kan een gezipte file met daarin een shapefile ge-upload worden

Tekenenen plan

Klik om tekenscherm voor het te toetsen plan te openen

Zoom op plan

Zoom in op plangebied

Verwijder plan

Wis plangebied. Hiermee kunt u het eerder getekende plangebied verwijderen en opnieuw beginnen

Overzicht Nederland

Klik om naar heel Nederland te zoomen


Min teken

Uitzoomen van kaart (minder detail)

Plus teken

 Inzoomen van kaart (meer detail)

legenda

Knop om legenda mee aan of uit te zetten. Deze knop is aan de rechteronderkant van het scherm terug te vinden

Zoek venster

kaart

Laat heel Nederland op de kaart zien

kruisje

Sluit het (zoek)venster

Tekenen venster

potlood

Hiermee kunt u zelf de begrenzing van het plangebied tekenen

Uploaden venster

 

 

kruisje

Sluit het tekenen venster

browse

Hiermee kunt u naar het up te loaden bestand (in zip format) gaan . Door middel van de toetscombinatie <shift> <end> kunt u de het volledig pad nog zien.

upload

Het bestand wat aangegeven is wordt naar de applicatie gebracht

 

 


3      Gebruik

3.1      Gebruikerstaken

 

Deze handleiding beschrijft hoe u de taken in dit proces kunt uitvoeren. De handleiding volgt zoveel mogelijk de volgorde van de processtappen zoals hierboven beschreven.

 

 

De stappen van de digitale watertoets:

Stap 1. Welkom scherm;

 

Stap 2. Zoeken van het gebied, waar uw plan gelokaliseerd is.

U kunt zoeken op: Waterschap, gemeente of postcode (nu nog viercijferig), of een combinatie. Of direct een ingepakte (*.zip) shapefile insturen;

 

Stap 3. Aangeven van het plangebied wat beoordeeld/getoetst moet worden;

           

Stap 4. De eerste toets wordt uitgevoerd op de beperkingenkaart van het Waterschap. Resultaat hiervan is het vaststellen of er al dan niet een waterschapsbelang is. Op basis hiervan wordt u naar de volgende stappen geleid;

 

Stap 5. Een aantal vragen, die opgesteld zijn door het waterschap, moeten door u beantwoord worden;

 

Stap 6. Het resultaat wordt met uw adresgegevens opgestuurd naar uzelf, naar de gemeente en naar het waterschap.


 

 

3.2      Foutmeldingen

 

In deze paragraaf worden de meest voorkomende foutmeldingen genoemd

 

situatie

foutmelding

Mogelijke oplossing

Tekenen plangebied

Op upload gedrukt

Check of er wel een zip file aangegeven is, die voor upload gebruikt kan worden

Een plangebied is ingetekend in een waterschap dat niet meedoet aan de watertoets

U kunt de watertoets niet gebruiken voor het waterschap, waarin u een plangebied probeert in te tekenen. U kunt het beste even contact opnemen met het waterschap om te informeren hoe u wel te werk dient te gaan.

 

3.3      Contactpersonen

 

Als u problemen heeft met het invullen van de watertoets, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke medewerker van het waterschap. U vindt de gegevens van het waterschap op de website van het waterschap:

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta         www.wdodelta.nl

Waterschap Zuiderzeeland         www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Hunze en Aa's        www.hunzeenaas.nl

Waterschap Noorderzijlvest        www.noorderzijlvest.nl

Wetterskip Fryslan                      www.wetterskipfryslan.nl

Waterschap Aa en Maas          http://www.aaenmaas.nl/

Waterschap Hollandse Delta          http://www.wshd.nl/

Waterschap Limburg          http://www.waterschaplimburg.nl/

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden          http://www.hdsr.nl/

Waterschap Vallei en Veluwe          http://www.vallei-veluwe.nl/

Waterschap Rivierenland          http://www.wsrl.nl/

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier          http://www.hhnk.nl/

Hoogheemraadschap van Rijnland          www.rijnland.net/

HHS van Schieland en de Krimpenerwaard          www.hhsk.net/

Waterschap Vechtstromen          www.vechtstromen.net/